Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Tropic Garden
 

 Inschrijfnummer K.v.K: 68162030

  

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tropic Garden.
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Onder de term 'schriftelijk' in deze algemene voorwaarden dient tevens te worden verstaan: per fax of per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten kunnen mondeling tot stand komen met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Tropic Garden is eerst gebonden nadat zij feitelijk uitvoering geeft aan een door de wederpartij geplaatste order c.q. aan een door de wederpartij aanvaarde offerte en/of indien zij de order c.q. de aanvaarde offerte schriftelijk bevestigt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst na de totstandkoming eerst na schriftelijke bevestiging door Tropic Garden bindend.
4. Ingeval Tropic Garden het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij bevestigt en de wederpartij niet binnen twee dagen na verzending van deze bevestiging zijn bezwaren aan Tropic Garden kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN


Tropic Garden is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.


ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN


1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Tropic Garden zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Tropic Garden het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen of andere door Tropic Garden verstrekte gegevens gelden slechts ter aanduiding en binden haar niet.


ARTIKEL 5: TUSSENTIJDS PRIJSSTIJGINGEN


Tussentijdse prijsstijgingen van de zaken als gevolg van valutaschommelingen, stijging van transportkosten, rechten en belastingen van overheidsdiensten, stijging van lonen of andere onverwachte kosten waar partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst in redelijkheid geen rekening hoefden te houden, kunnen zelfs nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen door Tropic Garden aan de wederpartij doorberekend worden.


ARTIKEL 6: LEVERING


1. Levering van zaken geschiedt rechtstreeks vanaf de kwekerij dan wel vanaf het terrein van toeleverancier(s). Levering vindt plaats op het moment dat de zaken de kwekerij dan wel het terrein van de toeleverancier(s) verlaten, op dàt moment gaat het risico over op de wederpartij.
2. Het transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Tropic Garden te bepalen wijze, doch voor risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle transportkosten, zowel direct als indirect, gerekend vanaf de plaats van levering, inclusief eventuele inklaringsrechten, bijzondere heffingen en/of andere bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld kosten van de plantenziektekundige dienst, boetes, kosten van in quarantainestelling van de zaken) zijn voor rekening voor de andere partij.
3. Tropic Garden is niet aansprakelijk voor schade(waaronder tenietgaan), van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan zaken geleden.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.
5. Bij levering in fases wordt elke fase als een afzonderlijke, te factureren transactie beschouwd.
6. Tropic Garden is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
7. De wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of verzuim van betaling op basis van afkeuring indien geleverd producten goedgekeurd zijn voor import of export zowel binnen als buiten de EU door de Nederlandse Planteziektekundige Dienst.

ARTIKEL 7: RECLAMES


1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van Tropic Garden te worden gebracht. In alle gevallen dient de wederpartij Tropic Garden binnen 24 uur na ontvangst van de zaken zo mogelijk telefonisch doch in ieder geval per e-mail op de hoogte te stellen.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Tropic Garden is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. Tropic Garden dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Tropic Garden te bepalen wijze en naar een door Tropic Garden te bepalen bestemming. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Tropic Garden de reclame gegrond verklaart, dan zal Tropic Garden de kosten van retourzending voor haar rekening nemen.
6. Ten aanzien van schade ontstaan na de levering geldt geen recht op reclame.

ARTIKEL 8: GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID


1. Tropic Garden kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. De in de overeenkomst betrokken zaken voldoen aan in haar branche geldende kwaliteitsmaatstaven en overheidsnormen en worden met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd en voor verzending klaargemaakt. De zaken worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Tropic Garden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar directie en/of haar leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.
3. De wederpartij vrijwaart Tropic Garden alsmede diens toeleveranciers c.q. staat in voor Tropic Garden alsmede diens toeleveranciers, ingeval van acties van derden uit hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Tropic Garden en diens toeleveranciers -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Tropic Garden nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.
6. Zo door Tropic Garden geleverde – van derden betrokken – zaken van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Tropic Garden tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.


ARTIKEL 9: BETALING


1. Betaling dient altijd vooraf plaats te vinden op een door Tropic Garden aangegeven wijze, dan wel contant op locatie van Tropic Garden.
2. Eventuele kosten van (internationale) overmakingen zijn altijd voor rekening van de wederpartij en mogen door de wederpartij nimmer worden ingehouden op het factuurbedrag.
3. Indien een product speciaal voor de klant is besteld dan is de klant bij het afzeggen van deze bestelling alsnog verantwoordelijk voor het betalen van de volledige prijs van het bestelde product. Tenzij anders overeengekomen.


  ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. Tropic Garden behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Tropic Garden heeft voldaan.
2. Ingeval Tropic Garden een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Tropic Garden vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht Tropic Garden terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Tropic Garden gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop ten aanzien van de wederpartij een aanvraag tot diens faillissement wordt ingediend, de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, alsmede vanaf het moment dat er voor Tropic Garden een redelijk vermoeden bestaat dat de wederpartij op korte termijn surséance van betaling ofwel faillissement zal aanvragen en zulks door Tropic Garden aan de wederpartij is kenbaar gemaakt.


ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER


1. Op de tussen Tropic Garden en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Tropic Garden gevestigd is ofwel de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij gevestigd is, zulks ter keuze van Tropic Garden.
 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten?

Neem Contact op